BLOGNEWS

Com participa el CTFC al 7è Congrés Forestal Espanyol?

27 Juny 2017

Unes 10 persones de l’equip investigador del CTFC assisteixen aquesta setmana al 7è Congrés Forestal Espanyol per tal de presentar les seves comunicacions, coordinar taules temàtiques, o bé formar part del comitè científic. Des del CTFC també hi participa FBS, amb l’objectiu de fer networking amb les empreses del sector en temes de transferència tecnològica.

CFE

Del 26 al 30 de juny es celebra a Plasencia el 7è Congrés Forestal Espanyol (CFE), el principal fòrum de trobada per als professionals forestals espanyols. Durant el congrés, organitzat per la Societat Espanyola de Ciències Forestals (SECF) es presentaran els resultats de les investigacions i experiències en matèria forestal dels últims 4 anys.

El lema triat per a la present edició és Gestió de forests: serveis ambientals i bioeconomia, amb l’objectiu d’insistir en la importància i la varietat de serveis que generen les muntanyes tenint en compte les noves formes d’una economia emergent. Aquesta nova economia està basada en recursos naturals renovables que afavoreixen una economia circular en què d’una manera conscient es recicla, reutilitza i redueix l’impacte sobre el medi ambient.

martina

M. Sánchez-Pinillos

Martina Sánchez-Pinillos presenta una comunicació oral sobre un estudi que té per objectiu relacionar els canvis en composició i estructura dels boscos ibèrics amb l’evolució que la seva capacitat de persistència enfront de pertorbacions naturals ha tingut al llarg dels últims anys, sota el títol “Capacidad de persistencia de los bosques ibéricos frente a perturbaciones naturales: principales tendencias y evolución temporal“. En aquest estudi també hi ha participat Lluís Coll i Aitor Ameztegui.

 

aitor

A. Ameztegui

A més, Ameztegui hi té un paper destacat al CFE formant part comité científic. Per altra banda, també coordina la taula temàtica “Ecología forestal: del gen al paisaje”, presenta una comunicació oral “Régimen de claras y adaptación del pino albar al cambio climático:una aproximación mediante modelización” i participa al taller sobre comunicació digital.

El mateix grup d’investigació porta el pòster “Plantaciones de enriquecimiento de pinares submediterráneos con frondosas rebrotadoras en un contexto de migración asistida“, de Santi Martín-Alcón.

4402690

JR González Olabarria

José Ramón González Olabarria serà moderador d’una taula, en aquest cas la de “Inventario y ordenación de montes”. A més, participa com a co-autor en dos posters: “Caracterización del daño de viento y nieve en masas forestales noruegas” i “Ocurrencia y caracterización de la erosión laminar y en cárcavas en terrenos forestales: herramientas para integrar el riesgo de erosión en la gestión forestal”.

 

 

Del grup de recerca sobre productes no fusters del CTFC també presenta diverses comunicacions en forma de pòster. “Cuantificación de la producción de setas en masas de Pinus uncinata de Cataluña”, de Juan Martínez de Aragón, “Aspectos socio-económicos de la regulación de recogida de setas en Cataluña”, de Elena Górriz Mifsud i “Producción y diversidad de hongos en masas de Quercus ilex del Noreste Peninsular” de José Antonio Bonet. Górriz al seu torn, també participarà com a ponent invitada a: “Avanzando hacia una bioeconomía circular: el papel de los bosques”.

cristina vega

C. Vega-García

Cristina Vega-García, professora de la UdL associada al CTFC, dirigeix una taula temàtica “Inventario y ordenación de monte”, a més participa com a ponent invitada en la sessió de Big Data y ordenación de montes: ¿qué ha cambiado en realidad?

quim

Quim Canelles

Quim Canelles assisteix al CFE amb una presentació anomenada “Parametrización de modelos dinámicos de vegetación a escala de paisaje mediante el uso del Inventario Forestal Nacional“, on presentar un model de dinàmica de vegetació que inclou el creixement de la massa forestal i la regeneració forestal post pertorbació (e.g. foc) contemplant, en ambdós procesos, les condicions climàtiques canviants.

 

El grup de treball i investigació en gestió forestal sostenible, al seu torn, participa en la moderació d’una taula sobre silvicultura i presenta 4 comunicacions diferents:

incafustL’INCAFUST participa al congrés amb dues aportacions acceptades com a pòster. El primer estudi, Propiedades físicas y mecánicas de la madera de fraxinus excelsiorplatanus x hispánica y fagus sylvatica de Cataluña, amb Eduard Correal com a primer autor, pretén caracteritzar les propietats de la fusta de faig, freixe i plàtan per tenir un coneixement més exhaustiu d’aquestes tres espècies, les frondoses locals de Catalunya amb major rellevància per a la indústria de la fusteria, la torneria, el mobiliari i l’obtenció de xapa.

El segon, Propiedades físicas y mecánicas de la madera de pinus pinaster y pinus radiata de Cataluña, de Marcel Vilches, es basa en la caracterització de la fusta de petites dimensions, de Pinus pinaster i Pinus radiata de Catalunya. Els resultats d’aquest estudi mostren que la fusta d’aquestes dues espècies és més densa i resistent al nord-est peninsular.

Last modified: 16 Febrer 2018