El CTFC ofereix la possibilitat de sol·licitar un ajut de Formació de Professorat Universitari (FPU), finançada pel Ministeri d’Educació, Ciència i Esport, per al desenvolupament de la tesi doctoral (4 anys) sota la direcció del Dr. Virgilio Hermoso.

La temàtica del projecte d’investigació versarà sobre la gestió i la conservació de biodiversitat en ambients mediterranis. S’abordaran aspectes com  la identificació d’àrees prioritàries per a la conservació de la biodiversitat davant els reptes del canvi climàtic, els serveis ecosistèmics i el seu ús en la conservació.

REQUISITS: Els candidats han de tenir un expedient acadèmic excel·lent, amb una nota mitjana de grau superior a 8,  i de màster no inferior a 8.5, i han d’estar matriculats a un programa de doctorat en el curs 2016-2017 o acreditar que en el moment de presentació de les sol·licituds es troben en possessió del títol de màster o estan matriculats pel curs 2015-2016 en un màster universitari oficial que doni accés a un programa de doctorat pel curs 2016-2017.

Les persones interessades poden posar-se en contacte amb Virgilio Hermoso (virgilio.hermoso@gmail.com) tant aviat com sigui possible, per a formalitzar la sol·licitud de l’ajut (data de tancament de la convocatòria: 22 desembre 2015).

Informació sobre la convocatòria FPU: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-profesores/universitarios/998758.html