BLOGNEWS

Com conciliar els beneficis econòmics privats i els beneficis mediambientals

11 Desembre 2019

EFFECT és un projecte europeu H2020, amb l’objectiu d’analitzar, desenvolupar i provar contractes per introduir aspectes ambientals en el sector agrícola. En el marc del projecte, es treballa per apropar diferents conceptes: qualitat ambiental, sostenibilitat econòmica, recerca interdisciplinària, demandes dels grups d’interès, necessitats dels agricultors locals i assessorament en polítiques. A EFFECT es combinen per analitzar, desenvolupar i provar mesures agroambientals, amb l’objectiu de conciliar els beneficis privats dels agricultors i els béns públics ambientals i climàtics.

El projecte compta amb 19 socis de diferents països i de diferents especialitats, acadèmiques i professionals. Des de la vessant de la recerca, es cobriran els aspectes teòrics i empírics de les principals disciplines rellevants: economia, dret, ciències polítiques, ecologia i ciències agrícoles.

S’estudiaran nou casos d’innovació duts a terme en diferents contextos econòmics, socials i legals, que s’utilitzaran per provar empíricament l’eficàcia dels nous marcs contractuals. Aquests seran co-dissenyats i desenvolupats amb les parts interessades locals, per tal de conciliar l’activitat agrícola amb l’obtenció de beneficis públics per a tota la societat.

El cas que es treballarà a Catalunya fa referència a contractes per millorar la gestió de nutrients que s’aboquen al sòl. Una fertilització excessiva dels sòls impacta molt negativament en les concentracions dels nitrats de l’aigua dels aqüífers associats als sistemes agraris. Les actuals mesures agroambientals proporcionen pagaments als agricultors si segueixen els principis de bones pràctiques en la gestió de nutrients orgànics i eviten l’ús de fonts no agrícoles, com ara els fangs d’aigües residuals i els residus sòlids urbans i industrials.

Aquests contractes estan regulats en els programes de desenvolupament rural (PDR) 2014-20, finançats en el marc del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) de la Comissió Europea. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), soci del projecte per la part catalana, establirà els contactes amb els agricultors  i donarà suport tècnic i administratiu (per exemple, analítiques per optimitzar l’aplicació de fertilitzants).

Des del CTFC s’avaluaran les motivacions dels agricultors i es proporcionarà recomanacions per dissenyar un nou tipus de contracte, en la primera part del projecte. A partir del coneixement generat, i de cara a la segona part del projecte, s’establirà un projecte pilot que posarà a prova aquesta nova forma de contractació.

S’espera que el projecte ajudi a incrementar la taxa d’adhesió a aquestes mesures agro-ambientals. Una participació més elevada repercutirà positivament en una millora de la qualitat de l’aigua, un servei ecosistèmic crític en el nostre context mediterrani.

Foto: DARP

Last modified: 17 Desembre 2019