BLOGNEWS

Presentació de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya

3 desembre 2018

La setmana passada es va presentar l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya, en un acte celebrat al Palau  Reial de Pedralbes.

L’Estratègia va ser aprovada pel Govern el 17 de juliol d’enguany, i fixa els objectius estratègics en matèria de biodiversitat amb l’horitzó 2030, en 85 línies d’actuació emmarcades en 6 àmbits de treball.

Per part del CTFC, Núria Pou, del Programa de Dinàmica del Paisatge i Biodiversitat, va participar a la taula de reflexió de l’Estratègia, juntament amb altres persones de referència en els àmbits que inclou. Va fer una intervenció sobre l’àmbit 1 de l’Estratègia referent al Coneixement, informació i seguiment del patrimoni natural, on reivindicà la “necessitat de diàleg constant entre el món de la recerca i l’administració” per donar resposta a les necessitats de coneixement de l’administració a través de la informació científica generada en centres de recerca, universitats i també gràcies a la ciència ciutadana; però també perquè l’administració ajudi a tirar endavant els projectes de recerca que han de satisfer aquestes necessitats.

El director general de Polítiques Ambientals, Ferran Miralles, va expressar que “el futur Observatori del Patrimoni Natural de Catalunya serà una peça clau” en la implementació de l’Estratègia, ja que permetrà integrar, analitzar i difondre el coneixement existent a Catalunya referent a la natura i el què la condiciona.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que clausurà l’acte, va posar de manifest “la necessitat i l’encert de tenir una estratègia pròpia i adaptada a la realitat i situació del nostre país” i ha demanat a la ciutadania, als centres de recerca i les universitats, als experts, als sectors implicats i a les entitats conservacionistes i de voluntariat que se sumin a aquesta Estratègia, perquè “tenim un valor a conservar, un problema que cal abordar, i ara també un full de ruta, unes prioritats i unes línies de treball”. En aquest sentit el Conseller ha remarcat, que aquesta estratègia “està orientada a frenar aquesta pèrdua de biodiversitat que patim”.

Ja s’està treballant per crear l’Observatori del Patrimoni Natural de Catalunya

A l’Estratègia, es preveu la creació de l’Observatori del Patrimoni Natural de Catalunya, que juntament amb la creació de l’ Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya i la Llei del Patrimoni Natural i la Biodiversitat , són línies prioritàries pel període 2019 – 2022, ja que incideixen positivament sobre tots els Objectius Estratègics previstos.

De fet, des de fa uns anys s’està treballant perquè l’Observatori del Patrimoni Natural de Catalunya sigui una realitat. La Generalitat de Catalunya, conjuntament amb altres actors catalans, participa en el projecte Interreg Europe BID-REX d’intercanvi d’experiències amb altres regions europees, per veure com cadascú organitza la informació disponible sobre natura i com responen a les necessitats dels què han de prendre les decisions i a les demandes de la societat.

Els exemples observats a Anglaterra són molt rellevants. Disposen d’una llarga tradició d’observatoris que aglutinen la informació procedent de la recerca científica i la ciència ciutadana. Per a les administracions angleses, aquests observatoris són una eina de treball més del seu dia a dia, que els proporcionen informació per prendre millors decisions, que inclouen informació científica i per tant, són decisions informades. A més, com que la informació és accessible també es millora la governança de la societat envers la natura.

El fet que Catalunya tingui un Observatori del Patrimoni Natural permetrà integrar, analitzar i difondre millor la informació existent, així com posar-se al mateix nivell d’altres regions europees i que es visualitzi el compromís per l’assoliment dels objectius que s’estableixin en el marc del Conveni sobre la Diversitat Biològica.

El projecte BID-REX es troba actualment en fase de definició del futur Pla d’Acció de Catalunya. Entre d’altres, inclou la definició de les accions necessàries per a la creació del futur Observatori del Patrimoni Natural  durant els propers anys. Aquest Pla d’Acció s’inspira en les lliçons apreses durant el desenvolupament del projecte, a partir de l’intercanvi d’experiències i les discussions interregionals amb els socis del projecte, i també les reflexions i propostes del grup d’actors locals de Catalunya constituït en el marc de treball del projecte.

El sector forestal també és clau pel desenvolupament de l’Estratègia

La implicació de tots els sectors involucrats en la gestió del patrimoni natural és clau per la correcta implementació de l’Estratègia. En aquest sentit, es preveu la integració del patrimoni natural en les polítiques sectorials per poder fer compatibles les activitats productives amb els objectius de l’Estratègia.

En l’acte de presentació, també hi va participar Joan Rovira, del Consorci Forestal de Catalunya,  que va explicar com les ORGEST poden ajudar al desenvolupament de l’activitat forestal sostenible, considerant la necessitat de frenar la pèrdua de biodiversitat dels nostres boscos. Aquest plantejament s’abordarà en el nou projecte Life+ BIORGEST del qual CTFC i CFC en són socis.

Last modified: 4 desembre 2018