BLOGNEWS

El coneixement i la conservació de la biodiversitat en els sistemes agroramaders, protagonistes del projecte del CTFC amb la Diputació de Girona

13 novembre 2020

En el marc del projecte de col·laboració entre la Diputació de Girona i el CTFC, s’han identificat els Sistemes Agraris d’Alt Valor Natural (SAVN) i s’ha iniciat el disseny d’un Indicador de Biodiversitat Potencial (IBP) per a explotacions agrícoles.

Els Sistemes Agraris d’Alt Valor Natural (SAVN) són una de les eines que s’utilitza per fer el seguiment i l’avaluació de l’impacte econòmic, social i ambiental de l’aplicació del Programa de Desenvolupament Rural. Es considera que són els sistemes agraris més valuosos d’Europa des de l’àmbit de la biodiversitat. Cal assegurar la pervivència d’aquest tipus de sistemes de producció pels beneficis que comporten per a la biodiversitat, la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic i el manteniment del paisatge.

Des del CTFC s’ha treballat per identificar les zones d’alt valor natural agrícola de la província de Girona utilitzant una metodologia desenvolupada a nivell Europeu que identifica aquestes zones en base a tres tipologies: zones agrícoles i ramaderes amb una alta proporció de vegetació semi-natural pasturada i on la ramaderia extensiva n’és una peça clau per al seu manteniment; zones agrícoles de mosaic amb una alta heterogeneïtat configuracional (mida de les parcel·les petites) i composicional (diversitat de cultius extensius) del paisatge; i zones agrícoles i ramaderes que mantenen espècies o hàbitats amenaçats o d’interès de conservació europeu (inclosos en la Directiva Ocells o Directiva Hàbitats).  Així, s’han identificat quines zones complexen els criteris per a cada tipologia. També s’ha calculat el nivell de solapament dels diferents SAVN amb les àrees protegides (Parcs Naturals, Xarxa Natura 2000, etc.) existents a la província.

Autor: Toni Llobet

Autor: Toni Llobet

En el marc del projecte, també s’han establert les bases tècniques per al disseny d’un Indicador de Biodiversitat Potencial (IBP) per a explotacions agrícoles basat en elements no productius d’alt interès de conservació.  Aquest índex no avalua la biodiversitat real, sinó la capacitat d’acollida de biodiversitat d’una explotació, en funció de la valoració de la presència/abundància de diferents components/elements dels paisatge que se sap que són beneficiosos per la biodiversitat.  Això pot permetre la comparació entre explotacions i mesurar de forma quantitativa els canvis a nivell d’explotació que es podria fer per millorar la biodiversitat.

Aquest índex ha de ser una eina de suport a la planificació i la gestió agrícola, pensada principalment per a facilitar la integració de criteris de conservació de la biodiversitat en la gestió multifuncional de les explotacions agroramaderes, així com realitzar una valoració dels canvis al llarg del temps.  En aquesta primera fase, s’ha fet una proposta metodològica i conceptual de l’IBP per explotacions agroramaderes per a les comarques de Girona,  que s’acabarà de definir i completar en la fase II del projecte.

Last modified: 13 novembre 2020