BLOGNEWS

El CTFC treballa per la promoció de la igualtat real entre dones i homes

8 març 2021

Des de fa 12 anys compta amb un Pla d’igualtat d’oportunitats

El CTFC té la decidida voluntat de promoure polítiques actives per fer efectiu el principi d’igualtat real entre dones i homes. De fet, és una entitat pionera en el sector forestal a Catalunya en l’establiment de Plans per garantir la igualtat d’oportunitats: compta amb un pla d’igualtat des del mes de desembre de 2008.

Actualment, s’està redactant el nou Pla, que té per objectius:

  • Promoure el paper de la dona en l’àmbit forestal, sobretot pel què fa a la seva visibilització i la seva inclusió en la perspectiva de recerca
  • Donar compliment a la legislació vigent i al compromís de la institució amb la igualtat d’oportunitats.
  • Concretar en mesures detallades els valors del Centre en favor de la igualtat, la no discriminació i la integració.
  • Vetllar per la salut i el benestar de les persones treballadores de l’entitat.
  • Prevenir i, si s’escau, canalitzar i resoldre els casos d’assetjament que es produeixin en el Centre i en el seu entorn directe.
  • Afavorir el desenvolupament de les persones dins de l’empresa i la conciliació de la seva vida personal i professional.
  • Assegurar que la presa de decisions es basa sempre i únicament en criteris objectius, garantint la transparència dels processos.
  • Garantir les mateixes oportunitats d’accés i desenvolupament professional a tots els/les candidats/as i persones treballadores de l’empresa.
  • Facilitar la inserció de persones víctimes d’algun tipus de discriminació (per raó d’origen, identitat, orientació sexual, …)
  • Fomentar la igualtat d’oportunitats en el nostre entorn, és a dir, entre les institucions i empreses col·laboradores en la recerca, clients, proveïdors,…

Actualment, el CTFC compta amb 103 persones en plantilla, 55 de les quals són dones.  Pel que fa a la reducció de jornada, la té demanada un 12,62% de dones, davant un 9,71% del homes. Tot i aquestes dades, el 80% de les reduccions per tenir cura de menors està demanat per dones. La major concentració d’aquesta reducció la trobem en la franja dels 40 a 50 anys.

Last modified: 8 març 2021