BLOGNEWS

GESTES: Nou projecte transfronterer sobre gestió de la recol·lecció silvestre de plantes medicinals

3 abril 2024

Representants dels sis centres que col·laboren en aquest projecte POCTEFA es van reunir a la Catalunya Nord (França) para abordar les principals línies d’actuació

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) participa al projecte POCTEFA GESTES (Gestió sostenible transfronterera d’espècies silvestres als espais naturals), que cerca el foment de la protecció i la biodiversitat per conciliar la preservació de les espècies aromàtiques i medicinals i els espais naturals en els quals creixen, amb l’aprofitament comercial dels recursos silvestres a les regions participants (Catalunya, Aragó, Hautes Pyrénées, Pyrénees Orientales i Ariège). El projecte desenvoluparà tres grans aspectes: Conèixer l’estat de la conservació de les espècies i l’activitat de la recol·lecció silvestre, proposar una gestió sostenible i avaluar la posada en cultiu, i, finalment, transferir els resultats i sensibilitzar als actors del sector i públic en general.

Representants de les entitats que participen en el projecte es van reunir a Matamala (França) per abordar les principals línies d’actuació de GESTES, que ha començat el gener del 2024 i tindrà una durada de tres anys. El projecte està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa INTERREG VI-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2021-2027, amb un pressupost total de 1.135.958,19€.

Coordinat pel CTFC, també participen en el projecte el Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyréneees (CBNPMP), el Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans (PNRPC), l’Institut Tecnique Interprofessional des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles (ITEIPMAI), el Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA- Ariège-Comminges), i el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA).

La coordinadora d’aquest projecte és l’Eva Moré, especialista del Grup de Plantes Aromàtiques i Medicinals del CTFC, amb la participació tècnica de Roser Cristóbal, cap d’aquest grup de treball del Programa de Bioeconomia, Salut i Governança Forestal del CTFC. El CTFC liderarà l’acció de sensibilització i participarà en totes les activitats previstes, principalment en la seva implementació al territori català. El CTFC comptarà amb la col·laboració de diferents entitats associades: Associació de propietaris Forestals Serralada Prelitoral del Penedès, Associació Flora Catalana, Servei de Gestió de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

GESTES treballarà amb l’objectiu de conciliar la preservació de les espècies i els espais naturals i l’aprofitament comercial dels recursos silvestres davant l’actual sobreexplotació comercial d’algunes espècies silvestres que compromet la conservació de la biodiversitat en alguns ecosistemes naturals de l’espai POCTEFA.

S’intervindrà en diferents àmbits de coneixement (ecologia, biologia, reglamentació, cultiu, incidència social i economia), proposant pautes d’aprofitament per a aquelles espècies recol·lectades en major volum o més vulnerables, estudiant la viabilitat de la seva posada en cultiu en escenaris agroforestals i sensibilitzant els diferents actors de la cadena de valor i també al gran públic.

Amb l’execució del projecte s’obtindrà suficient informació per poder contrastar el marc legal que empara la collita d’espècies silvestres aromàtico-medicinals i de verd ornamental a banda i banda de la frontera i proposar noves mesures que actuïn de forma homòloga, definir plans de gestió de les espècies seleccionades adaptats a les diferents situacions i consensuats entre els actors del sector, que permetin mantenir i regular l’activitat de recol·lecció perquè sigui sostenible.

Alhora, també es realitzaran activitats i materials de capacitació orientats a diferents grups objectiu (gestors dels espais naturals, propietaris, recol·lectors, comercialitzadors, etc.) i es complementarà la divulgació amb activitats de sensibilització als consumidors sobre la importància de conèixer la procedència silvestre de la matèria primera vegetal i que aquesta ha estat obtinguda de forma sostenible.

Pels experts, cal una actuació transfronterera per evitar la migració de la recol·lecció cap a espais menys regulats que puguin suportar una pressió excessiva que acabarà danyant els sistemes agroforestals.

Last modified: 3 abril 2024