BLOGNEWS

Aprovat el Projecte d’Ordenació de les forests de Poblet i Comellàs

10 juny 2021

Coincidint amb el 150è aniversari de la creació del Catàleg de forests d’Utilitat Pública (CUP), el projecte es concep com un referent per a la planificació forestal sostenible dirigida a potenciar la multifuncionalitat en espais naturals protegits i una aposta de consens per a fer efectiva la gestió adaptativa al canvi climàtic

 

Grans extensions de bosc es troben estancades en seu el creixement, amb baixa vitalitat, alta densitat d’arbrat i estrès hídric que fan imprescindible la planificació i gestió forestal sostenible de les forests de Poblet i Comellàs

 

S’acaba d’aprovar oficialment el Projecte d’ordenació innovadora de les forests públiques de Poblet i Comellàs, un projecte precís, ambiciós i innovador desenvolupat pel CTFC.

El Projecte d’Ordenació de les forests de Poblet i Comellàs es concep com un referent per a la planificació forestal sostenible dirigida a potenciar la multifuncionalitat del bosc en espais naturals protegits, per tal de garantir la conservació de la biodiversitat, la millora dels hàbitats i la conservació tant de les espècies de fauna i flora protegida com la dels elements estructurals rellevants.

Grans extensions de bosc es troben estancades en el creixement i amb baixa vitalitat, sent el denominador comú l’alta densitat d’arbrat i el seu conseqüent estrès hídric. En aquest context, i amb l’amenaça del canvi climàtic, es fa imprescindible una planificació i gestió forestal sostenible, acurada i decidida que asseguri la persistència de la massa i dels múltiples usos i serveis que proporciona, així com el compromís de tots els actors implicats, per revertir les dinàmiques d’estancament provocades per una antiga explotació intensa i el seu posterior abandonament.

Bosc de pinassa. Autor: Mario Beltrán

L’aprovació d’aquest projecte coincideix amb el 150è aniversari de la primera publicació del llistat de forests excloses de la desamortització, el que es considera la creació del Catàleg de Forests d’Utilitat Pública (CUP), un instrument fonamental per a la defensa i protecció del patrimoni forestal de titularitat pública. El bosc de Poblet és singular per l’origen (monestir de Poblet, orde Cistercenc), per la mida (2.200 ha), per la tipologia de bosc (formacions muntanyenques en terra baixa), per les funcions socials i per portar el número 1 del CUP a Tarragona.

Per guiar el contingut i l’estructura del projecte s’utilitzen els manuals d’Europarc, que integren  tot el coneixement i l’experiència disponible sobre els ecosistemes forestals mediterranis, la seva gestió per a l’adaptació al canvi climàtic i la conservació de la biodiversitat. En el projecte s’utilitza també la metodologia científica i el coneixement acadèmic per al diagnòstic de l’ecosistema i el plantejament de models de gestió forestal específics per a la consecució dels objectius múltiples de l’espai natural i protegit.

Les forests de Poblet i Comellàs es consideren ZEC i ZEPA per la Xarxa Natura 2000 i són un Paratge Natural d’Interès Nacional i dues Reserves Naturals Parcials. S’hi troben 13 tipus d’hàbitats d’interès comunitari, dos d’ells prioritaris, 5 espècies de flora amenaçada, desenes d’espècies de fauna protegida i una part de l’única comunitat de roure reboll de Catalunya.

Bosc mixt de roure reboll i pi roig. Autor: Mario Beltrán

 

Accions de futur

El processat de tota la informació obtinguda en el diagnòstic ha permès la realització del Projecte d’Ordenació amb un pla d’actuacions forestals per als propers 15 anys aplicant els principis de la silvicultura naturalística per a les diferents formacions forestals i les seves diferents fases de desenvolupament. Aquest pla inclou actuacions específiques per a cadascuna de les funcions principals: actuacions sobre les infraestructures d’ús forestal; unes bones pràctiques silvícoles a incorporar en totes les accions de gestió; actuacions no forestals que complementin la gestió forestal.

Aquest pla facilitarà les actuacions dels òrgans de gestió de l’espai, que ho podran fer de manera integrada per conservar i millorar els seus elements de biodiversitat, a la vegada que reforça el seu compromís cap a aquest objectiu.

Indirectament, suposarà un benefici per la societat, ja que es veurà afavorida a través dels serveis ecosistèmics generats, de la conservació de la biodiversitat i del llegat històric i cultural del paratge, així com per la cadena de valor dels productes forestals que s’obtinguin com a conseqüència de les actuacions: una cadena de circuit curt lligat al territori i basada en productes forestals ambientalment responsables.

El projecte ha comptat amb la promoció de la Subdirecció general de Boscos i amb la col·laboració de la Secció de Boscos i Recursos Forestals a Tarragona i del Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet (PNIN Poblet), dels Departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i de Territori i Sostenibilitat de la passada legislatura.

Last modified: 10 juny 2021