BLOGNEWS

Una nova colònia del ratpenat ibèric més amenaçat a Catalunya, trobada a Seròs

29 gener 2020

Investigadors del CTFC,  amb la col·laboració dels tècnics de fauna de SARGA (Aragó), han descobert una nova colònia de cria del Ratpenat de peus grans (Myotis capaccinii) a Catalunya, única espècie de ratpenat catalogada en perill d’extinció a Espanya. La troballa s’ha fet dins del projecte ENDESABATS, finançat per Endesa SA, que des del 2013 es dedica a investigar l’ús de les instal·lacions hidroelèctriques d’Endesa pels ratpenats cavernícoles i que enguany estudiava la població d’aquesta espècie a l’entorn de les mines de carbó de Mequinensa.

Es tracta d’una colònia de cria gran, d’uns 1000 individus, composta per uns 400-500 Ratpenats de peus grans, uns 300-400 Ratpenats de cova (Miniopterus schreibersii), uns 50-100 individus del Ratpenat gris Ibèric (Myotis escalerai) i uns 10-25 individus del Ratpenat rater mitjà (Myothis blythii).

La colònia es troba situada en una de les mines de carbó més antigues, i actualment tancada, al municipi de Seròs al Segrià. La descoberta es va fer el passat mes de juny mentre l’equip prospectava la zona buscant potencials refugis d’aquestes espècies cavernícoles.

Mapa amb les mines de Mequinensa on es troba la gran colònia

Aquesta troballa és de cabdal importància per la supervivència d’aquestes espècies amenaçades, i en especial pel Ratpenat de peus grans, ja que es troba catalogada com a En Perill d’Extinció al Catàleg d’Espècies Amenaçades d’Espanya. Cal dir que totes les espècies de ratpenats es troben protegida per llei amb l’Acord Eurobats (UNEP), la Convenció de Berna i la Directiva Europea d’hàbitats i espècies.

Com que són espècies estrictament cavernícoles (és a dir, viuen només en coves o mines), la seva distribució està molt lligada al refugi que utilitzen per totes les fases del seu cicle vital: hibernació, cria i aparellament. Per això la principal amenaça d’aquestes espècies està molt relacionada amb la pèrdua d’hàbitats d’alimentació (masses d’aigua i boscos de ribera) i de refugis adients per tancaments inadequats o molèsties. Així doncs, és molt important protegir aquest nou refugi per garantir la supervivència d’aquesta colònia, que representa entre el 12 i el 18 % de la població catalana del Ratpenat de peus grans. Cal garantir que els ratpenats tinguin sempre accés a totes les boques d’entrada actuals i evitar molèsties en el seu interior.

Els ratpenats són el grup de mamífers més desconegut a Europa i alhora el segon més divers, totes les espècies estan protegides per llei i moltes d’elles amenaçades. Tots els ratpenats europeus són insectívors i espècies clau en els ecosistemes. Esdevenen, alhora, un important aliat de l’agricultura i la silvicultura com a controladors de plagues d’insectes. Aquests fets justifiquen la importància de treballar per conèixer i millorar les seves poblacions i assegurar-ne la conservació.

L’equip de treball del CTFC i SARGA ha estat format per David Guixé, Laura Torrent, Ramón Jato, Quinti Ortiz, Luís Lorente, Javier Miranda, Jesús Lain i Xavier Florensa. També s’han agafat mostres biològiques per a un estudi de l’estat de salut dels ratpenats de Catalunya que coordina el Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) liderat per Lourdes Lobato i Óscar Cabezón.

 

Autor de la foto de la notícia: Miguel Angel Fuentes

 

 

Last modified: 7 febrer 2020